วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหนครสวรรค์
133 ถ.ธรรมวิถี   ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทรศัพท์ 056214165
เป้าหมายการจัดการศึกษา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ครูทุกคนความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพและมีครูเพียงพอ
3. นักศึกษาทุกสาขา มีผลงานนวัตกรรม/วิัจัย/โครงงาน
4. สถานศึกษาให้บริการวิชาชีพต่อชุมชนและสังคม
5. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหนครสวรรค์
© copyright@2011 Esbuy.net. All rights reserved. Power by : Esbuy Team. ,รับทำเว็บ